METODY PRACY Z DZIEĆMI – PROGRAMY EDUKACYJNE

Koncepcja pracy przedszkola nastawiona jest na wszechstronny rozwój dziecka. Jest ona dostosowana do aktualnych potrzeb społecznych. Przedszkole osiąga bardzo dobre wyniki w różnych dziedzinach swojej działalności: wychowawczej, dydaktycznej, opiekuńczej.
Przedszkole Publiczne Nr 6, realizuje program znajdujący się na liście programów polecanych przez MEN, który jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym. Realizowany program wychowania przedszkolnego:
•    „Od przedszkolaka do pierwszaka" I. Brody (WSiP)
Rozszerzenie programów stanowią autorskie metody nauczania, programy autorskie oraz cały wachlarz dodatkowych form aktywności, takich jak: język angielski, rytmika, informatyka, logopedia, terapia pedagogiczna, gimnastyka korekcyjna, warsztaty teatralne i plastyczne. Organizujemy również szereg wycieczek edukacyjnych m.in. do kina, teatru, galerii, zoo, centrów rozrywki dla dzieci, a także zapraszamy do nas ciekawych gości, jak policjant, strażak, zespół pieśni i tańca ludowego, przygotowujemy wiele przedstawień, teatrów, w tym teatr w wykonaniu rodziców dla dzieci oraz akademii.

Programy i projekty poprzez realizacje których osiągane są zamierzone cele edukacyjne i wychowawcze, ze szczególnym uwzględnieniem nowatorskich rozwiązań:

 • „Przyjaciele Zippiego” – kształtowanie i rozwijanie u dzieci kompetencji psychospołecznych i emocjonalnych, lepsze poszanowanie samych siebie, nazywanie przeżywanych emocji i uczuć, świadome radzenie sobie z nimi w dążeniu do harmonijnego rozwoju, wspieranie wartości moralnych z przestrzeganiem zasad i norm życia społecznego.
 • „Jestem wesoły i bezpieczny”, „Mamo, tato idę do przedszkola”, „Trzylatek idzie do przedszkola” – programy adaptacyjne

- Skrócenie adaptacji dziecka do warunków przedszkolnych.

- Zmniejszenie lęku przed rozstaniem z rodzicami.

- Poznawanie nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

- Poznawanie sal i otoczenia.

- Wspomaganie dziecka w opanowaniu czynności samoobsługowych.

- Przystosowanie dziecka do nowego środowiska.

- Zmniejszenie lęku rodziców związanego koniecznością oddania dziecka pod opiekę personelu przedszkola.

 • „Za górami za lasami” – rozbudzanie zainteresowań czytelniczych u dzieci poprzez prowadzeni akcji przedszkolnej „Cała Polska czyta dzieciom” z wykorzystaniem studentów, rodziców oraz dziadków.

- Budowanie mocnej więzi między dorosłym a dzieckiem.

- Stymulowanie rozwoju mózgu.

- Poszerzanie wiedzy i słownictwa u dziecka.

- Rozwijanie wyobraźni.

- Stymulacja rozwoju emocjonalnego.

- Rozwijanie wrażliwości i empatii dziecka.

- Uczenie wartości moralnych, wpływ na zmianę postaw dziecka.

- Kształtowanie nawyku czytania.

- Ochrona przed uzależnieniem od telewizji, Internetu, itp.

- Rozwijanie różnorodnych form twórczości przez różne rodzaje ekspresji.

- Tworzenie skojarzeń czytania z przyjemnością myślenia.

 • „Wspomaganie rozwoju mowy dzieci w wieku przedszkolnym – profilaktyka, diagnoza i terapia logopedyczna” – wczesne wykrywanie wad wymowy, stymulowanie i wspomaganie rozwoju mowy dziecka, trwałe jej usprawnianie.
 • „Edukacja zdrowotna w aspekcie ekologicznym”

- Nabywanie umiejętności samodzielnego dokonywania wyboru zachowań własnych dla zdrowia własnego i innych ludzi.

- Ukazanie dziecku wartości zdrowia jako potencjału jakim dysponuje.

- Poznanie sposobów zachowania i umacniania a także poprawy zdrowia.

- Utrwalanie zasad zdrowego stylu życia.

- Zapoznanie z różnorodnością zagrożeń człowieka i możliwości ich minimalizowania lub eliminowania.

- Rozwijanie u dzieci zdolności do samokontroli, samoobserwacji i samo pielęgnacji zdrowia oraz do wspierania innych ludzi w tych zachowaniach .

- Uczenie właściwych nawyków dotyczących ochrony środowiska naturalnego.

- Kształtowanie twórczych i proekologicznych postaw dzieci.

- Kształtowanie umiejętności dostrzegania piękna i bogactwa przyrody, zachęcanie do bezpośredniego obcowania z nią.

- Pogłębianie wiadomości na temat zwierząt i roślin żyjących na Ziemi.

 • „Akademia Zdrowego Przedszkolaka”

- Piramida żywienia przedszkolaka.

- Bezpieczny przedszkolak.

- Jemy sezonowe warzywa i owoce.

- Mleczna Kraina

- Przedszkolak pełen zdrowia

Kształtowanie u dzieci nawyków zdrowego odżywiania się i troski o własne zdrowie.

 • „Akademia Aquafresh”
 • „Biały ząbek”
 • „Zdrowy ząbek”
 • „Zdrowy uśmiech”

- Zapobieganie próchnicy zębów, wdrażanie do codziennego mycia zębów po posiłkach ze stosowaniem skutecznej techniki.

 • „Akademia Super Przedszkolaka” – utrwalanie dobrego zachowania przy stole.
 • „Mamo, tato wolę wodę” – certyfikat – „patronat honorowy”, kształtowanie nawyków u dzieci prawidłowego odżywiania się, promowanie picia wody niezbędnej do zachowania zdrowia.
 • „Śmieci mniej – Ziemi lżej” – kształtowanie u dzieci postaw proekologicznych poprzez: zbieranie zużytych baterii, makulatury i innych surowców wtórnych.
 • ”Czyste powietrze wokół Nas” – zwiększenie świadomości rodziców oraz dzieci na temat szkodliwości biernej ekspozycji na dym tytoniowy, wykształcenie postawy asertywnej wobec osób palących w otoczeniu dzieci.
 • „Poznaję świat w czterech porach roku” – innowacja pedagogiczna

- Rozwijanie potencjału naturalnego dziecka, jego artystycznych uzdolnień od inspiracji poprzez twórczość plastyczną.

 • „Zabawa w teatr” – rozwijanie u dzieci kreatywności twórczej w kontakcie ze sztuką, wzbudzanie motywacji do działań twórczych i odkrywania samego siebie poprzez odtwarzanie ról bohaterów literatury dziecięcej.
 • „Informatyka już w przedszkolu”

- Przygotowanie dzieci do aktywnego funkcjonowania w technologii IT, ukierunkowanie aktywności poznawczej i twórczej poprzez stosowanie wybranych programów edukacyjnych.

 • „Magiczny świat muzyki terapeutycznym oddziaływaniem na całokształt rozwoju małego dziecka – leczenie duszy” – kształtowanie u dzieci wrażliwości muzycznej umiejętności prawidłowego jej odbierania (pobudzająca, relaksacyjna).
 • „Jemy zdrowo i kolorowo” – międzyprzedszkolny projekt edukacyjny podkreślający walory dobrej żywności, zdrowego odżywiania się. Integrowanie się z dziećmi innego przedszkola, kształcenie nawyków społecznych.
 • „Kolorowe ferie w przedszkolu”, „Kolorowe lato”  - projekty edukacyjne, zintegrowanie i współpraca środowiska przedszkolnego z rodzicami poprzez organizowanie dobrej zabawy w okresie wakacyjnym oraz ferii zimowych.
 • „Kubusiowi przyjaciele Natury” – program prozdrowotny

- Podkreślenie walorów zdrowej żywności, naturalnych soków pochodzących z ekologicznych upraw (marchewka).

 • „Mój przyjaciel pies” – projekt edukacyjny, kształtowanie u dzieci nawyków odpowiedzialności i prawidłowej opieki nad zwierzętami. Pies jako przewodnik, obrońca, poszukiwacz zaginionych, wykrywacz niebezpiecznych substancji i ogromny przyjaciel człowieka.
 • „Baw się i bądź bezpieczny” – projekt edukacyjny,  kształcenie u dzieci odruchów dobrej zabawy z wykorzystaniem bezpiecznych rekwizytów – integrowanie się w grupie rówieśniczej poprzez uczestnictwo w dowolnie wybranej przez siebie zabawie z przyjmowaniem odpowiednich ról.
 • „Jesteśmy bezpieczni wśród obcych i asertywni” – projekt edukacyjny, kształtowanie postaw asertywnych w kontaktach z osobami dorosłymi i umiejętności odmawiania w sytuacjach mogących narazić je na jakiekolwiek niebezpieczeństwo.

Placówka efektywnie realizuje zadania oparte na nowej podstawie programowej. Stwarza warunki do twórczej swobodnej aktywności zabawowej dzieci. Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza przedszkola opiera się na stosowaniu i systematycznym wdrażaniu nowatorskich, aktywizujących metod pracy z dzieckiem m.in.:

•    Metody nauczania matematyki - prof. E Gruszczyk - Kolczyńskiej,
•    Metody " Dobrego Startu " wg prof. M. Bogdanowicz,
•    Metody Ruchu Rozwijającego - K. Orffa, R. Labana, W. Scherborne,
•    Elementów metody pedagogiki zabawy.

"Zadowolenie Twojego dziecka jest dla nas najlepszą nagrodą"

 

Akcja "Ćwiczyć każdy może"

Naszą witrynę przegląda teraz 31 gości 
img_1293703692_475.jpg