Nabór do przedszkoli publicznych na rok szkolny 2013/2014

Rodziców dzieci w wieku przedszkolnym, zainteresowanych zapisaniem swojego dziecka do przedszkola publicznego w Opolu, prosi się o uważne zapoznanie się z poniższą informacją oraz informacjami zamieszczonymi w Opolskim Serwisie Oświatowym – zakładka Przedszkola – strona: http://oswiata.um.opole.pl

Zgłoszenia do naboru dokonuje się przez złożenie:

  • Deklaracji pozostania w przedszkolu – do 15 marca 2013 r.
  • Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola – do 29 marca 2013 r.

Obowiązuje forma zgłoszenia elektroniczna i papierowa lub tylko papierowa. Deklarację i kartę można pobrać.:

Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola mają obowiązek złożyć w przedszkolu Deklarację pozostania w przedszkolu na rok szkolny 2013/2014. Wypełnioną podpisaną przez rodziców/opiekunów prawnych deklarację należy złożyć do 15 marca 2013 r. w przedszkolu, do którego dziecko obecnie uczęszcza. Niezłożenie deklaracji w terminie będzie jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu od dnia 1 września 2013 r.

Złożenie deklaracji pozostania w wyznaczonym terminie jest gwarancją dalszej edukacji przedszkolnej dziecka od 1 września br. bez udziału w naborze na zasadach dotyczących dzieci zgłaszanych do przedszkola po raz pierwszy.

Rodzice, którzy podejmą decyzję o zmianie przedszkola dla swojego dziecka od 1 września 2013 r. zobowiązani są do powiadomienia o swojej decyzji dyrektora przedszkola, do którego dziecko uczęszcza, co  umożliwi przyjęcie  zgłoszenia (w elektronicznym systemie naboru) do innego przedszkola.

Zgłoszenie dziecka do innego przedszkola będzie rozpatrywane na zasadach dotyczących dzieci zgłaszanych do przedszkola po raz pierwszy.

Przyjmowanie zgłoszeń dzieci nowych na nowy rok szkolny rozpoczyna się od 1 marca 2013 r. i trwa do 29 marca 2013 r.

Przedszkola publiczne przyjmują zgłoszenia dzieci zamieszkałych* w Opolu, urodzonych w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2010 r.

Karta zgłoszenia dziecka w formie elektronicznej i papierowej lub tylko papierowej może być złożona tylko w jednym przedszkolu /pierwsza preferencja/ najpóźniej 29 marca 2013 r., w godzinach pracy przedszkola.

Zgłoszenie dziecka do przedszkola będzie uznane za terminowe pod warunkiem dostarczenia do przedszkola pierwszej preferencji wypełnionej i podpisanej przez rodziców/opiekunów prawnych karty zgłoszenia do dnia 29 marca 2013 r. W szczególnym przypadku wypełniona karta zgłoszenia, podpisana przez rodziców/opiekunów prawnych może zostać wysłana pocztą. W przypadku wysłania karty pocztą liczy się data stempla pocztowego, która nie może być późniejsza niż 29.03.2013 r.

Wyniki naboru zostaną ogłoszone 26 kwietnia 2013 r. o godz. 8ºº poprzez wywieszenie w przedszkolach list dzieci nowo przyjętych, po zakończeniu czynności związanych z przyjmowaniem dzieci na nowy rok szkolny, wg terminarza ustalonego dla dyrektorów przedszkoli przez organ prowadzący.

Rodzice sami sprawdzają, do którego przedszkola dziecko zostało przyjęte:

  • na liście w przedszkolu, w którym była złożona karta zgłoszenia dziecka, tj. w przedszkolu pierwszej preferencji, lub
  • przy pomocy strony https://nabor.progman.pl/preinfoopole - w tym celu należy zachować nadany przez system naboru kod PIN/.

Terminarz naboru do przedszkoli publicznych na rok szkolny 2013/2014:

1 marca 2013 r.

Rozpoczęcie przyjmowania w przedszkolach deklaracji pozostania w przedszkolu i kart zgłoszeń do przedszkola

15 marca 2013 r.

Zakończenie przyjmowania deklaracji pozostania w przedszkolu

29 marca 2013 r.

Zakończenie przyjmowania kart zgłoszeń

26 kwietnia 2013 r.

Ogłoszenie wyników naboru na rok szkolny 2013/14 we wszystkich przedszkolach o godz. 8ºº.

Dzieci 5 i 6-letnie, objęte wychowaniem przedszkolnym tylko w ramach podstawy programowej /5-6 godzin dziennie/ będą na rok szkolny 2013/2014 przyjmowane do oddziałów przedszkolnych, które nadal będą funkcjonowały w budynkach szkół podstawowych, w czterech rejonach miasta.

Dzieci 5-6-letnie do oddziałów 5 (6) - godzinnych należy zgłaszać w Przedszkolach Publicznych Nr: 22, 28, 29 i 54.

Oddziały 5 (6) - godzinne dla dzieci starszych, czynne w godzinach 8ºº - 13ºº (7.30-13.30), będą podlegały przez cały rok szkolny nadzorowi dyrektorów niżej wymienionych przedszkoli, jako oddziały zamiejscowe:

Przedszkole prowadzące oddział 5-godzinny

Rejon miasta

Miejsce lokalizacji oddziału 5 (6) -godzinnego

Przedszkole Publiczne Nr 22 „Bajkowa Rodzina”

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 19

 

Groszowice

Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 24

ul. Gorzołki 4

Przedszkole Publiczne Nr 28

pl. Teatralny 3

 

Śródmieście

Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1

ul. Reymonta 43

Przedszkole Publiczne Nr 29

ul. Marcina Kasprzaka 1

 

Zaodrze

Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 14

ul. Koszyka 21

Przedszkole Publiczne Nr 54

ul. Majora „Hubala” 19

Os. Armii Krajowej

Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi

(w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi), ul. Majora „Hubala” 2

 

* Miejsce zamieszkania w przepisach prawa:

  • § Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. (art. 25).
  • § Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. (art. 26.  § 1)
  • § Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy. (art. 26.  § 2)
  • § Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania. (art. 28)

(wg Ustawy Kodeks cywilny - Dz. U. z 1964 roku, Nr 16 poz.93 z późniejszymi zmianami)

"Zadowolenie Twojego dziecka jest dla nas najlepszą nagrodą"

 

Akcja "Ćwiczyć każdy może"

Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości 
img_1293703704_673.jpg