Aktualności

KOLOROWE LATO W PRZEDSZKOLU

Projekt pod hasłem "Kolorowe lato w przedszkolu!" zrealizowany został w dniach od 15.07. – do 26.07.2013r. Słoneczne dni, wakacyjna atmosfera oraz chęć eksperymentowania przez dzieci sprawiły iż przedszkole zamieniło się w prawdziwy instytut naukowy i wspaniale wpasowały się w założenia projektu. Celem niniejszego projektu było poszerzenie   i wzbogacenie treści programowych o zagadnienia z zakresu edukacji zdrowotnej, a także zaspokojenie narastającego zaciekawienia światem wykazywanego przez dzieci przedszkolne, które są coraz baczniejszymi obserwatorami życia. Wykorzystanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwowanie, eksperymentowanie, samodzielne dochodzenie do wiedzy są najlepszymi metodami w pracy z małym dzieckiem. Realizacja projektu badawczego w przedszkolu wspaniale to potwierdza. W realizacji projektu uczestniczyły wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola w okresie letnim, także koledzy i koleżanki z sąsiednich przedszkoli.

Wszyscy się wspaniale bawili.       FOTOGALERIA

 

 

 

Czyste rece plus dla Ciebie

   

Drodzy Rodzice!!!

Zebranie rozpoczynające rok szkolny 2013/2014 odbędzie się 3 września 2013r. o godzinie 17:00.

Prosimy o punktualne przybycie!

Ze względu na ważność omawianych spraw, obecność jest obowiązkowa.

Po zebraniu ogólnym odbędzie się spotkanie z nauczycielami poszczególnych grup.

Do zobaczenia 2 września!

 

Dyrektor i Grono Pedagogiczne PP - 6

   

Wakacje...

Dziękując wszystkim za wspólną pracę,

za wysiłek i wspólnie spędzony czas

życzymy Dzieciom i ich Rodzicom wesołego wypoczynku,

samych słonecznych dni,

bajkowych przygód i bezpiecznego powrotu do przedszkola.

6- latkom odchodzącym do szkoły,

życzymy samych sukcesów na kolejnym szczeblu edukacji.

 

Dyrektor i nauczyciele PP – 6 w Opolu


   

Rodzinny konkurs plastyczny "Kapelusz Pani Wiosny"

Dnia 22.03.2013r. odbyło się rozstrzygnięcie Rodzinnego Konkursu Plastycznego „Kapelusz Pani Wiosny”. Celem organizowanego konkursu było nawiązanie współpracy pomiędzy przedszkolem, a domem rodzinnym dziecka, kultywowanie rozwijanie kreatywności i twórczości wśród dzieci. W konkursie brało udział 18 dzieci ze wszystkich grup wiekowych. Oceny prac plastycznych dokonali rodzice wraz z dziećmi, glosując na wybrany „kapelusz”. Następnie przedstawiciel Rady Rodziców podsumował głosy.

Zostały wyróżnione następujące prace:

 • I miejsce – Filip K. Gr I FOTOGALERIA
 • II miejsce – Piotr M. Gr III
 • III miejsce – Aleksandra K. Gr II

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez Radę Rodziców, natomiast ich prace zdobią korytarz przedszkola.

Serdecznie dziękujemy rodzicom za zaangażowanie i ciekawe pomysły.

   

Nabór do przedszkoli publicznych na rokszkolny 2017/2018

Szanowni Państwo,

prosimy o zapoznanie się z przygotowanym informatorem, który przybliży Państwu zasady i kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli publicznych w Opolu na rok szkolny 2017/2018 i może być pomocny w wypełnieniu i skompletowaniu wymaganych dokumentów oraz terminowym złożeniu ich w placówce.

Nabór do przedszkoli publicznych, dla których Miasto Opole jest organem prowadzącym, będzie prowadzony przy pomocy systemu informatycznego na stronie internetowej, której adres znajdziecie Państwo na końcu tej informacji.

Podstawa prawna

Zasady przyjęć do przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Opole, zostały przygotowane w oparciu o zapisy:

 • ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59),
 • ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60),
 • ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.),
 • uchwały nr XXXIX/775/2017 Rady Miasta Opola z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Opole, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Informacje ogólne

 • Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
 • Od dnia 1 września 2017 r. dziecko w wieku 3- 5 lat ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego, a dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
 • Dziecko, które w 2017 r. kończy 6 lat, może na wniosek rodziców, także rozpocząć naukę w szkole podstawowej, jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2016/2017, albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
 • Do przedszkola publicznego przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Opola:
  • na podstawie pisemnej deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym samym przedszkolu publicznym, złożonej w tej placówce przez rodziców,
  • na podstawie pisemnego wniosku o przyjęcie do przedszkola złożonego w placówce przez rodziców, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca.
 • Dzieci zamieszkałe poza terenem Miasta Opola mogą być przyjęte do przedszkola po zapewnieniu miejsc dla dzieci mieszkających w Opolu.
 • Ilekroć w niniejszej informacji jest mowa o rodzicach - należy przez to rozumieć również prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem (art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

Miejsce zamieszkania kandydata

Miejscem zamieszkania dziecka jest miejsce zamieszkania jego rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy (art. 26 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.).

Zasady przyjęć

1. Do przedszkoli publicznych przyjmowane są:

 • dzieci w wieku od 3 do 5 lat (urodzone w latach 2014 - 2012),
 • dzieci 6-letnie (urodzone w roku 2011) – objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.

2. Do przedszkola publicznego przyjmuje się na wolne miejsca dzieci zamieszkałe na terenie miasta Opola.

3. Kandydaci zamieszkali poza terenem miasta Opola mogą być przyjęci do przedszkola publicznego jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Miasto Opole będzie nadal dysponowało wolnymi miejscami.

Korzystanie z systemu informatycznego

Zgłoszenie dziecka do naboru przy pomocy systemu elektronicznego umożliwi rodzicom sprawdzenie (w dniu ogłoszenia list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych) czy kandydat został zakwalifikowany do przyjęcia, a po potwierdzeniu woli zapisu dziecka do przedszkola (w dniu ogłoszenia list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych) – czy został do przedszkola przyjęty.

Zgłoszenie kandydata będzie uznane za terminowe pod warunkiem dostarczenia do przedszkola deklaracji lub wniosku (wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami) w formie elektronicznej i papierowej lub tylko papierowej w ściśle określonych terminach przyjmowania deklaracji i przyjmowania wniosków.

DEKLARACJĘ o kontynuacji wychowania przedszkolnego rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola publicznego pobierają i wypełnioną składają w przedszkolu, do którego dziecko obecnie uczęszcza w terminie od 24 do 28 kwietnia 2017 r. Jednocześnie są zobowiązani do podpisania umowy na rok szkolny 2017/2018 w terminie wyznaczonym przez dyrektora placówki. Niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w dotychczasowym przedszkolu od dnia 1 września 2017 r.

WNIOSEK o przyjęcie do przedszkola rodzice, którzy chcą posłać dziecko do przedszkola publicznego po raz pierwszy lub chcą zmienić dotychczasowe przedszkole na inne, pobierają i wypełniony składają w przedszkolu, do którego chcą zapisać dziecko w terminie od 8 do 19 maja 2017 r. Przyjęcie kandydata do przedszkola następuje w drodze postępowania rekrutacyjnego przeprowadzonego przez komisję rekrutacyjną. Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe do publicznego przedszkola przyjmowani są kandydaci zamieszkali na obszarze danej gminy.

Postępowanie rekrutacyjne

 1. Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora danego przedszkola.
 2. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodziców.
 3. We wniosku należy wskazać przedszkola uszeregowane według preferencji: od najbardziej preferowanego (pierwsze miejsce) do najmniej preferowanego (trzecie miejsce).
 4. Wypełniony wniosek (w ilości kompletów odpowiadających liczbie wybranych placówek) należy wydrukować, podpisać i złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru, wskazanym na pierwszym miejscu.
 5. W przypadku, gdy liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie do danego przedszkola jest większa niż liczba wolnych miejsc, postępowanie rekrutacyjne jest realizowane w dwóch etapach, z uwzględnieniem kryteriów ustawowych i samorządowych.
 6. Do każdego wniosku należy dołączyć stosowne dokumenty, niezbędne do potwierdzenia każdego kryterium, wskazanego przez rodzica w tym wniosku. Brak dokumentów potwierdzających dane kryterium - eliminuje przyznanie punktów za to kryterium przez komisję rekrutacyjną.

I. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria (tzw. ustawowe) wynikające z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe:

 1. wielodzietność rodziny kandydata;*
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;**

Kryteria te mają jednakową wartość - 100 punktów.

*wielodzietności rodziny – należy przez to rozumieć rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci (art. 4 pkt 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe)
**samotne wychowywanie dziecka – należy przez to rozumieć wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 4 pkt 43 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe)

Dokumenty potwierdzające spełnianie ww. kryteriów:

 • Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.
 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).
 • Prawomocny wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.
 • Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 575, 1583 i 1860).

Dokumenty składa się w oryginale, w formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego.

II. Na drugim etapie brane są pod uwagę tzw. kryteria samorządowe w Uchwale Nr XXXIX/775/2017 Rady Miasta Opola z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Opole, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Lp. Kryterium Liczba punktów Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryterium
1. Kandydat objęty obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz kandydat z odroczonym spełnianiem obowiązku szkolnego
lub

kandydat ze stwierdzoną alergią pokarmową lub chorobą wymagającą stosowania indywidualnej diety zgodnie z zaleceniami lekarza zgłoszony do Przedszkola Publicznego nr 28 im. Czesława Janczarskiego.
25 Decyzja dyrektora szkoły o odroczeniu spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego.     Zaświadczenie lekarza specjalisty o stwierdzonej u kandydata alergii pokarmowej lub chorobie wymagającej indywidualnej diety.
2. Oboje rodzice/opiekunowie prawni kandydata są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, uczą się/studiują w trybie dziennym, prowadzą działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne.  

Kryterium stosuje się również w odniesieniu do pracującego/uczącego się/ studiującego rodzica/opiekuna prawnego, który samotnie wychowuje kandydata.
20 Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej
lub

zaświadczenie ze szkoły/uczelni zawierające informację o stacjonarnym systemie nauki/studiów
lub

wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego
lub

zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego.
3. Kandydat, którego rodzeństwo w roku szkolnym, na który prowadzony jest nabór, będzie kontynuowało wychowanie przedszkolne w tym samym przedszkolu. 15 Zaświadczenie wydane przez dyrektora przedszkola, w którym rodzice kandydata złożyli deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo.
4. Kandydat, którego rodzice we wniosku o przyjęcie wskazali w pierwszej preferencji przedszkole, jako najdogodniejsze ze względów logistycznych. 10 Wniosek o przyjęcie do przedszkola publicznego.
5. Kandydat z placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz kandydat z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny. 5 Orzeczenie sądu rodzinnego ustanawiające nadzór kuratora lub jego kopia
lub

zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej o objęciu rodziny wsparciem asystenta.
6. Kandydat, którego rodzice wskazali Opole jako miejsce zamieszkania w rocznym zeznaniu podatkowym od osób fizycznych. 2 Kopia pierwszej strony PIT (zeznania podatkowego za rok poprzedzający rekrutację) opatrzonego prezentą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie
lub

urzędowe potwierdzenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynką podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO)
lub

zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania.

Uwaga:

 • Kopie dokumentów za zgodność z oryginałem poświadczają rodzice kandydata.
 • Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach,w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do Prezydenta Miasta Opola o potwierdzenie tych okoliczności.

Terminy postępowania rekrutacyjnego

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli publicznych, dla których Miasto Opole jest organem prowadzącym, jest prowadzone w terminach określonych w Zarządzeniu nr OR-I.0050.185.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, opublikowanym na stronie BIP Urzędu Miasta Opola:

 • Od dnia 8 maja 2017 r. od godz. 800 do dnia 19 maja 2017 r. do godz. 1500 składanie wypełnionych i podpisanych wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów (w ilości kompletów odpowiadających liczbie wybranych placówek) - tylko w placówce wskazanej w pierwszej preferencji,
 • Dnia 9 czerwca 2017 r. godz. 1500 – podanie do publicznej wiadomości (wywieszenie w przedszkolach) listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych. Zakwalifikowanie kandydata do danego przedszkola nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Rodzice mają obowiązek potwierdzić wolę uczęszczania dziecka do tego przedszkola, poprzez złożenie w tym przedszkolu pisemnego oświadczenia (potwierdzenie woli zapisu).
 • Od dnia od 12 czerwca 2017 r. do dnia 16 czerwca 2017 r. do godz. 1500 potwierdzanie woli zapisu dziecka zakwalifikowanego do przedszkola poprzez złożenie w placówce pisemnego oświadczenia. Brak pisemnego potwierdzenia woli zapisu jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.
 • Dnia 19 czerwca 2017 r. o godz. 1500 – podanie do publicznej wiadomości (wywieszenie w przedszkolach) list dzieci przyjętych i list dzieci nieprzyjętych do przedszkoli. Lista zawiera imię i nazwisko kandydata uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do danego przedszkola.

Procedura odwoławcza

Rodzice kandydatów, którzy nie zostali przyjęci do przedszkola, mogą:

1. Złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata, w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie w terminie do 5 dni od dnia złożenia przez rodzica wniosku
2. Wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
3. Złożyć do sądu administracyjnego skargę na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola.

Adres strony naboru elektronicznego Nabór 2017

http://nabor.pcss.pl/opole

Uwaga: Wysłanie wypełnionego druku (deklaracja/wniosek) przy pomocy systemu informatycznego bez wydrukowania, podpisania i dostarczenia do przedszkola nie będzie uznawane za zgłoszenie dziecka - takie zgłoszenie nie bierze udziału w rekrutacji na rok szkolny 2017/2018.

Rekrutacja uzupełniająca

Jeżeli wszyscy kandydaci zamieszkali na terenie Miasta Opola, zgłoszeni do naboru na rok szkolny 2017/2018, zostaną przyjęci do przedszkoli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, a przedszkola publiczne będą nadal dysponowały wolnymi miejscami, zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca w terminie określonym w załączniku nr 2 do Zarządzenia nr OR-I.0050.185.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli publicznych, dla których Miasto Opole jest organem prowadzącym.

1. Uchwała w sprawie kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli pobierz >>

2. Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli pobierz >>

2.1. Załącznik nr 1 do Zarządzenia pobierz >>
2.2. Załącznik nr 2 do Zarządzenia pobierz >>

   

Strona 44 z 45

"Zadowolenie Twojego dziecka jest dla nas najlepszą nagrodą"

 

Akcja "Ćwiczyć każdy może"

Naszą witrynę przegląda teraz 38 gości 
img_1293706183_462.jpg