Aktualności

Nabór do przedszkoli publicznych na rokszkolny 2019/2020

Szanowni Państwo,

prosimy o uważne zapoznanie się z informacjami dotyczącymi terminów, zasad i kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli publicznych w Opolu na rok szkolny 2019/2020, które mogą być pomocne w wypełnieniu i skompletowaniu wymaganych dokumentów oraz terminowym złożeniu ich w wybranej placówce.

Nabór do przedszkoli publicznych w Opolu będzie prowadzony przy pomocy systemu informatycznego na stronie internetowej, której adres znajdziecie Państwo na końcu tej informacji.

Podstawa prawna

Zasady przyjęć do przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Opole, zostały przygotowane w oparciu o zapisy:

 • ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zmianami),
 • Zarządzenia Nr OR-I.0050.46.2019 Prezydenta Miasta Opola z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli publicznych, dla których Miasto Opole jest organem prowadzącym (opublikowane w BIP Urzędu Miasta Opola).
 • uchwały nr XXXIX/775/2017 Rady Miasta Opola z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Opole, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2017 r. poz. 1108),

Informacje ogólne

 • Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
 • Dzieci w wieku 3-5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego, a dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
 • Dziecko, które kończy 6 lat może rozpocząć naukę w szkole podstawowej, jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019, albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
 • Dziecko, które kończy 7 lat może, na wniosek rodziców, mieć odroczone rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego.
 • Dziecko powyżej 7 lat, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, może uczęszczać do przedszkola, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
 • Spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci 7-letnie i starsze odracza się zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
 • Do przedszkola publicznego przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Opola na podstawie:

-      złożonej przez rodziców pisemnej deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym, do którego dziecko obecnie uczęszcza, w terminie 7 dni poprzedzających postępowanie rekrutacyjne;

-      pisemnego wniosku o przyjęcie do przedszkola złożonego przez rodziców w placówce, w terminie określonym w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Opola, po przeprowadzeniu przez komisję rekrutacyjną postępowania. rekrutacyjnego na wolne miejsca.

 • W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
 • Ilekroć w niniejszej informacji jest mowa o rodzicach - należy przez to rozumieć również prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem (art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

Miejsce zamieszkania kandydata

Miejscem zamieszkania dziecka jest miejsce zamieszkania jego rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy (art. 26 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zmianami).

Zasady przyjęć na rok szkolny 2019/2020

1. Do przedszkoli publicznych przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie miasta Opola:

 • od 3 do 5 lat (urodzone w latach 2016, 2015, 2014),
 • 6-letnie (urodzone w roku 2013) – objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym,
 • 7-letnie (urodzone w roku 2012), którym odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego,
 • powyżej 7 lat, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którym odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego.

2. Kandydaci zamieszkali poza terenem miasta Opola mogą być przyjęci do przedszkola publicznego, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego Miasto Opole będzie nadal dysponowało wolnymi miejscami.

Korzystanie z systemu informatycznego

Zgłoszenie dziecka do naboru przy pomocy systemu elektronicznego umożliwi rodzicom sprawdzenie (w dniu ogłoszenia list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych) czy kandydat został zakwalifikowany do przyjęcia, a po potwierdzeniu woli zapisu dziecka do przedszkola (w dniu ogłoszenia list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych) – czy kandydat został do przedszkola przyjęty.

Zgłoszenie kandydata będzie uznane za terminowe pod warunkiem dostarczenia do przedszkola deklaracji lub wniosku (wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami) w formie elektronicznej i papierowej lub tylko papierowej w ściśle określonych terminach przyjmowania deklaracji i przyjmowania wniosków.

DEKLARACJĘ o kontynuacji wychowania przedszkolnego rodzice dzieci w wieku od 3 do 6 lat, już uczęszczających do przedszkola publicznego, pobierają i wypełnioną składają w przedszkolu, do którego dziecko obecnie uczęszcza w terminie od 18 lutego od godz. 800 do 22 lutego 2019 r. do godz. 1600. Rodzice dzieci 7-letnich i powyżej 7 lat, które mogą mieć odroczony obowiązek szkolny zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, mają obowiązek złożenia, wraz z deklaracją, oświadczenia o złożeniu w poradni psychologiczno-pedagogicznej wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinii o potrzebie odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2019/2020. Wzór oświadczenia można pobrać w przedszkolu, do którego dziecko obecnie uczęszcza. Niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w dotychczasowym przedszkolu od dnia 1 września 2019 r.

WNIOSEK o przyjęcie do przedszkola rodzice, którzy chcą posłać dziecko do przedszkola publicznego po raz pierwszy lub chcą zmienić dotychczasowe przedszkole na inne, pobierają i wypełniony składają, w przedszkolu do którego chcą zapisać dziecko, w terminie od 4 marca 2019 r. od godz. 800 do 15 marca 2019 r. do godz. 1600. Przyjęcie kandydata do przedszkola następuje w drodze postępowania rekrutacyjnego przeprowadzonego przez komisję rekrutacyjną. Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe do publicznego przedszkola przyjmowani są kandydaci zamieszkali na obszarze danej gminy.

Postępowanie rekrutacyjne

 1. Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora danego przedszkola.
 2. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodziców.
 3. We wniosku rodzice wskazują przedszkola uszeregowane według preferencji: od najbardziej preferowanego (pierwsze miejsce) do najmniej preferowanego (trzecie miejsce).
 4. Wypełniony wniosek (w ilości kompletów odpowiadających liczbie wybranych placówek) należy wydrukować, podpisać i złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru, wskazanym na pierwszym miejscu.
 5. W przypadku, gdy liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie do danego przedszkola jest większa niż liczba wolnych miejsc, postępowanie rekrutacyjne jest realizowane w dwóch etapach, z uwzględnieniem kryteriów ustawowych i samorządowych.
 6. Do każdego wniosku należy dołączyć stosowne dokumenty, niezbędne do potwierdzenia każdego kryterium, wskazanego przez rodziców we wniosku. Brak dokumentów potwierdzających wskazane przez rodziców kryterium - eliminuje przyznanie punktów za dane kryterium przez komisję rekrutacyjną, ale nie wyklucza rozpatrzenia wniosku przez komisję rekrutacyjną.

I. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria wynikające z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe:

 1. wielodzietność rodziny kandydata*;
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie**;
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą

Kryteria te mają jednakową wartość - 100 punktów.

* wielodzietność rodziny – należy przez to rozumieć rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci (art. 4 pkt 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

** samotne wychowywanie dziecka – należy przez to rozumieć wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu,  osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 4 pkt 43 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

Dokumenty potwierdzające spełnianie ww. kryteriów :

 • Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.
 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zmianami).
 • Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.
 • Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998z późn. zmianami).

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie musi zawierać klauzulę o treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

Dokumenty składa się w oryginale, w formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postepowania administracyjnego lub wyciągu z dokumentu (art. 150 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe). Dokumenty mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata (art. 150 ust. 5 ustawy Prawo oświatowe)

II. Na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria zawarte w uchwale Nr XXXIX/775/2017 Rady Miasta Opola z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Opole, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2017 r. , poz. 1108).

 

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryterium

1.

Kandydat objęty obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz kandydat z odroczonym spełnianiem obowiązku szkolnego

lub

kandydat ze stwierdzoną alergią pokarmową lub chorobą wymagającą stosowania indywidualnej diety zgodnie z zaleceniami lekarza zgłoszony do Przedszkola Publicznego nr 28 im. Czesława Janczarskiego.

25

Decyzja dyrektora szkoły o odroczeniu spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego.

 

 

Zaświadczenie lekarza specjalisty o stwierdzonej u kandydata alergii pokarmowej lub chorobie wymagającej indywidualnej diety.

2.

Oboje rodzice/opiekunowie prawni kandydata są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, uczą się/studiują w trybie dziennym, prowadzą działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne.

 

 

Kryterium stosuje się również w odniesieniu do pracującego/uczącego się/

studiującego rodzica/opiekuna prawnego, który samotnie wychowuje kandydata.

20

Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej

lub

zaświadczenie ze szkoły/uczelni zawierające informację o stacjonarnym systemie nauki/studiów

lub

wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego

lub

zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego.

3.

Kandydat, którego rodzeństwo w roku szkolnym, na który prowadzony jest nabór, będzie kontynuowało wychowanie przedszkolne w tym samym przedszkolu.

15

Zaświadczenie wydane przez dyrektora przedszkola, w którym rodzice kandydata złożyli deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo.

4.

Kandydat, którego rodzice we wniosku o przyjęcie wskazali w pierwszej preferencji przedszkole, jako najdogodniejsze ze względów logistycznych.

10

Wniosek o przyjęcie do przedszkola publicznego.

5.

Kandydat z placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz kandydat z   rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny.

5

Orzeczenie sądu rodzinnego ustanawiające nadzór kuratora lub jego kopia

lub

zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej o objęciu rodziny wsparciem asystenta.

6.

Kandydat, którego rodzice wskazali Opole jako miejsce zamieszkania w rocznym zeznaniu podatkowym od osób fizycznych.

2

Kopia pierwszej strony PIT (zeznania podatkowego za rok poprzedzający rekrutację) opatrzonego prezentą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie

lub

urzędowe potwierdzenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynką podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO)

lub

zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania.

 

Uwaga:

 • Kopie dokumentów za zgodność z oryginałem poświadczają rodzice kandydata.
 • Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do Prezydenta Miasta Opola o potwierdzenie tych okoliczności.

Terminy postępowania rekrutacyjnego

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli publicznych, dla których Miasto Opole jest organem prowadzącym, jest prowadzone w terminach określonych w załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr OR-I.0050.46.2019 Prezydenta Miasta Opola z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, opublikowanym w BIP Urzędu Miasta Opola:

 • Od 4 marca 2019 r. od godz. 800 do 15 marca 2019 r. do godz. 1600 składanie wypełnionych i podpisanych wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów (w ilości kompletów odpowiadających liczbie wybranych placówek) - tylko w placówce wskazanej w pierwszej preferencji,
 • Dnia 5 kwietnia 2019 r. godz. 1400 – podanie do publicznej wiadomości (wywieszenie w przedszkolach) listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych. Zakwalifikowanie kandydata do danego przedszkola nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Rodzice mają obowiązek potwierdzić wolę uczęszczania dziecka do tego przedszkola, poprzez złożenie w tym przedszkolu pisemnego oświadczenia, tzw. potwierdzenia woli zapisu.
 • Od 8 kwietnia 2019 r. od godz. 800 do 12 kwietnia 2019 r. do godz. 1600 potwierdzanie woli zapisu dziecka zakwalifikowanego do przedszkola poprzez złożenie w placówce pisemnego oświadczenia. Brak pisemnego potwierdzenia woli zapisu jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.
 • Dnia 15 kwietnia 2019 r. o godz. 1500 – podanie do publicznej wiadomości (wywieszenie w przedszkolach) list dzieci przyjętych i list dzieci nieprzyjętych do przedszkoli. Lista zawiera imię i nazwisko kandydata uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do danego przedszkola.

Procedura odwoławcza

Rodzice kandydatów, którzy nie zostali przyjęci do przedszkola, mogą:

1.  Złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata, w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie w terminie do 5 dni od dnia złożenia przez rodzica wniosku

2. Wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

3. Złożyć do sądu administracyjnego skargę na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola.

Adres strony naboru elektronicznego Nabór 2019
http://nabor.pcss.pl/opole

Dokumenty do wypełnienia, przesłania i wydrukowania będą dostępne pod ww. adresem w terminach składania w placówkach odpowiednio deklaracji lub wniosków na rok szkolny 2019/2020.

UWAGA: Wysłanie wypełnionego druku (deklaracja/wniosek) przy pomocy systemu informatycznego „Nabór 2019” bez wydrukowania, podpisania i dostarczenia do przedszkola nie będzie uznawane za zgłoszenie dziecka - takie zgłoszenie nie bierze udziału w rekrutacji na rok szkolny 2019/2020.

Rekrutacja uzupełniająca

Jeżeli wszyscy kandydaci zamieszkali na terenie Miasta Opola, zgłoszeni do naboru na rok szkolny 2019/2020, zostaną przyjęci do przedszkoli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, a przedszkola publiczne będą nadal dysponowały wolnymi miejscami, zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca w terminie określonym w załączniku nr 2 do Zarządzenia Nr OR-I.0050.46.2019 Prezydenta Miasta Opola z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli publicznych, dla których Miasto Opole jest organem prowadzącym.

Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo w każdym przedszkolu publicznym.

Opole, 29 stycznia 2019 r.

Naczelnik Wydziału Oświaty
Irena Koszyk

1. Zarządzenie Nr OR-I.0050.14.2019 Prezydenta Miasta Opola z dnia 08 stycznia 2019 r. przejdź >> https://prawomiejscowe.um.opole.pl/institution/18386/legalact/8096/18386

1. Zarządzenie pobierz >>

1. 1. Załącznik nr 1 do Zarządzenia pobierz >>

1.2. Załącznik nr 2 do Zarządzenia pobierz >>

2. Uchwała w sprawie kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych pobierz >>

 

 

W Karnawale modne są bale

Karnawał to wspaniały okres zimowych balów, zabaw, to tradycja przepełniona muzyką i zabawą. Bal karnawałowy dla naszych przedszkolaków to dzień niezwykły, często wyczekiwany przez wiele tygodni, dostarczający im wielu przeżyć i radości.

W dniu 16.01.2019 roku w naszym przedszkolu odbył się Bal Karnawałowy.

Tego dnia Już od samego rana można było wyczuć niecodzienny nastrój. Jedne dzieci wchodziły do sal już w swoich kostiumach, inne dźwigały je zapakowane w torby
i reklamówki. Po śniadaniu, już wszyscy byli gotowi do zabawy. Nauczycielki przedszkola dołożyły wszelkich starań by wystrój sali balowej wprowadził dzieci w radosny nastrój oraz zachęcał do wesołej zabawy. Na sali pojawiły sie różne postaci. Dzieci przebrane były za bohaterów znanych bajek, filmów. Na salę balową wkroczyły wróżki, królewny, delikatne motylki, biedronki, rycerze, piraci, piłkarze, policjanci, Spider-Mani, Batmani, i wielu innych...nie sposób zliczyć i wymienić tych wszystkich postaci. Rozpoznać dzieci było bardzo trudno.

Na tą wyjątkową okazję zaprosiliśmy do prowadzenia balu wodzireja, który zachęcał wszystkich do tańca i różnych zabaw, konkursów. Dzieci świetnie się bawiły. Na sali podczas pląsów robiło się kolorowo, uśmiech nie znikał z twarzy mimo chwilowego zmęczenia. Po chwilach wypoczynku muzyka znów porywała przedszkolaki do tańca. Kiedy czas zabaw dobiegł końca dzieci zmęczone, ale bardzo zadowolone opuszczały salę balową. Bal umożliwił dzieciom i wychowawcom spędzenie czasu w miłej atmosferze.  Wspólna zabawa przyniosła wiele radości naszym wychowankom.

W trakcie zabawy dzieci również pozowały do zdjęć.

FOTOGALERIA

 

   

Czas to miłóość...

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, najpiękniejsze święta w roku.

Dzieci wprowadziły wszystkich w nastrój Świąt Bożego Narodzenia przedstawiając Jasełka o narodzeniu dzieciątka Jezus. W świątecznej scenerii i pięknych strojach przedszkolaki wspólnie z rodzicami i nauczycielami śpiewały kolędy.

21.12.2018r. Wszystkie przedszkolaki i pracownicy przedszkola spotkali się na uroczystym programie artystycznym przygotowanym przez Grupę Pszczółek. Dzieci po raz kolejny zostały aktorami i z wielkim zaangażowaniem odegrały swoje role.

Wszyscy wspólnie zaśpiewali kolędę. Po części artystycznej odbyło się spotkanie wigilijne, z tradycyjnymi daniami, wspólnym śpiewaniem kolęd, pięknie udekorowaną salą. Tego dnia wszyscy poczuli klimat zbliżających się Świat Bożego Narodzenia.

   

„Najpiękniejsza bombka choinkowa”

Drodzy Rodzice oraz Nasze Kochane Dzieci !

Dziękujemy za ogrom trudu, który włożyliście w wykonanie pracy na przedszkolny konkurs „Najpiękniejsza bombka choinkowa”. Każda praca była piękna i unikatowa. W konkursie wzięło udział 34 dzieci. W drodze głosowania zostali wyłonieni laureaci:

I miejsce : Szymon G.- Biedronki

II miejsce : Oliwia G. i Mikołaj G.- Motylki (praca wspólna)

III miejsce ex aequo : Paulina Ś- Słoneczka, Amelka S.- Motylki, Zosia N.- Pszczółki

Gratulacje !!!

 

   

Wesołych Świąt

Niech czas Świąt Bożego Narodzenia
będzie pełen atmosfery radości,
wytchnienia i zatrzymania
od codziennego pędu.

Pragniemy złożyć życzenia
ciepłych i rodzinnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz samych sukcesów
w nadchodzącym Nowym 2019 Roku.

Z najlepszymi życzeniami

Dyrektor, pracownicy i dzieci

Przedszkola Publicznego Nr 6

w Opolu


Boże Narodzenie 2018

   

Mikołajki tuż,..tuż..!

Serdecznie zapraszamy Wszystkie Przedszkolaki na  Bal Mikołajkowy, który odbędzie się 04.12.2018r. (wtorek) od godziny 9.30. Wszystkie dzieci prosimy o czerwone czapeczki mikołajkowe. W planie imprezy mamy zimowe tańce i zabawy integracyjne.

Tego dnia w przedszkolu będzie również fotograf, który uwieczni moment spotkania z Mikołajem.

Będzie wesoło!!! Zapraszamy!!!

   

Strona 7 z 45

"Zadowolenie Twojego dziecka jest dla nas najlepszą nagrodą"

 

Akcja "Ćwiczyć każdy może"

Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości 
img_1293708086_418.jpg